Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
Opus Unicus star_border

IV Aukcja Sztuki Współczesnej Opus Unicus DODANO NOWE OBIEKTY

dashboard
Ilość pozycji
18
event
Data
21/05/2023, 19:00 CEST/Warsaw
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 100
  3 000
  > 100
  4 000
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
 
O aukcji


Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w naszej IV Aukcji Sztuki ze Zbiorów Kolekcjonera.


Surrealizm, symbolizm... sztuka współczesna.

POZYCJE BĘDĄ PRZEZ NAJBLIŻSZE 2 TYGODNIE SYSTEMATYCZNIE UZUPEŁNIANE będzie ich ponad 20.

Już dziś zapraszamy do zapisania się do aukcji.


Zapraszamy  13 maja - na noc muzeów, pozycje licytowane będzie można obejrzeć przy lampce wina


Zapraszamy również w piątki od 12:30 do 20.


Zapraszamy  również w innych dogodnych dla Państwa terminach do naszej siedziby, 


aby obejrzeć wspomniane obiekty sztuki i miło spędzić czas.


UWAGA - poza piątkami tylko po  wcześniejszym umówieniu się pod nr tel 512139844 


Chorzów ul. Stalowa 17 bud. nr 49 ( Invest Park Hajduki)


Będziemy na was czekali z lampą wina, kawą czy szklaneczką whisky,


by przy dźwiękach muzyki mogli  Państwo oddać się przyjemności obcowania z dziełami sztuki .Do 10 maja mogą Państwo zgłaszać swoje obiekty, które  chcą Państwo sprzedać za naszym pośrednictwem.


Życzymy owocnych zakupów, dobrej zabawy oraz udanych inwestycji.


Wszak przy szalejącej inflacji sztuka jest niczym bezpieczny port.


Pozdrawiamy Opus Unicus Team


Regulamin


REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1.    Organizatorem aukcji jest Opus Unicus Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,  zwany w dalszej części Domem Aukcyjnym; przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Domowi Aukcyjnemu w celu ich sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym regulaminie aukcji.


2.    Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z treścią regulaminu aukcji. Jest on dostępny w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie internetowej onebid.pl.


3.    Dom Aukcyjny występuje w roli pośrednika, doprowadzając do zawarcia umowy między podmiotami lub działa na własny rachunek.


4.    Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert i danych osobowych uczestników aukcji.


II. DEFINICJE


·         Aukcja – zorganizowana przez Dom Aukcyjny publiczna sprzedaż Obiektu prowadzona w formie licytacji, w której nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.


·        Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji.


·        Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.


·        Cena nabycia – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem) wraz z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit de suite).


·        Cena Wywoławcza – najniższa cena przedmiotu licytowanego, od której rozpoczyna się licytację


·        Dom Aukcyjny– Opus Unicus Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Stalowej 17 nr NIP 6272775592. KRS 0000938939


·        Estymacje – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana


·        Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na aukcji.


·        licytacja – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży zainicjowana przez Dom Aukcyjny, w ramach której Licytujący deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć dany Obiekt. Licytacja zazwyczaj odbywa się "w górę" poprzez postąpienie.


·        Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem aukcji.


·        Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert złożonych podczas Aukcji przez Uczestnika, powodująca zawarcie umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie.


·        Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.


·        Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.


·        Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku, gdy kwota wylicytowana jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.


III. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ


1.        Dom Aukcyjny określa termin aukcji, miejsce oraz katalog Obiektów oferowanych na najbliższej aukcji.


2.        Obiekty zamieszczone w katalogu i zgłoszone do sprzedaży aukcyjnej są opatrzone opisami.


3.        Opisy obiektów zawartych w katalogu mogą być uzupełniane lub zmieniane przez Dom Aukcyjny przed rozpoczęciem licytacji.


4.        W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz ewentualnie Estymacje.


5.        Dom Aukcyjny daje gwarancje autentyczności oraz autorstwa i innych cech Obiektów opisanych w katalogu.


6.        Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.


 

IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI


1.        Warunkiem udziału w aukcji jest akceptacja przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu aukcji w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.


2.        Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.


3.        Do procedury aukcyjnej dopuszczone będą jedynie osoby, które przed ogłoszonym terminem aukcji dokonają skutecznej rejestracji / skutecznego zgłoszenia. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie onebid.pl lub w siedzibie Domu Aukcyjnego.


4.        Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na podstawie dokumentów, lub wpłacenia wadium.


5.        Wadium, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jest zaliczane na poczet Ceny Zakupu przez Uczestnika. W przypadku niedokonania zakupu, wadium jest zwracane Uczestnikowi.


6.        Wadium, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wynosi 10 %  Ceny Wywoławczej i wymagane jest tylko wówczas gdy w opisie pozycji podana jest informacja o Wadium do danego obiektu , inaczej WADIUM NIE JEST WYMAGANE.


7.        Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie możliwości popełnienia czynu zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji. Dom Aukcyjny może również odmówić dopuszczenia do udziału w aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej osoby, która wcześniej nie wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo niedopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny.


8.        Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich złotych.


9.        Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio video


10.     W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dom Aukcyjny może zażądać dodatkowych dokumentów i informacji celem zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka i przewidzianych w ustawie.


V. UDZIAŁ OSOBISTY


1.        Osoba dopuszczona do Aukcji otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny i lub/i tabliczkę z tym numerem (IDENTYFIKATOR, TABLICZKA). Uczestnik posługuje się w/w tabliczką w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie Aukcjonera


2.        Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić tabliczkę, o której jest mowa w ust. 1 powyżej.


3.        Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osobę trzecią.


VI. LICYTACJA TELEFONICZNA


1.        Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania Obiektów, które zamierza licytować oraz swojego numeru telefonu, pod który Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie aukcji.


2.        Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Uczestnika.


3.        Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Domu Aukcyjnego nie później niż na jeden dzień przed terminem aukcji.


VII. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA


1.               Uczestnik może – poprzez formularz dostępny na stronie www.opusunicus.com - zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych Przedmiotów Aukcji w jego imieniu lub wysłać e-mail na adres [email protected]  nr pozycji  lub /i nazwę i kwotę jaką oferuję oraz swoje dane w tym nr telefonu, bądź złożenie tych informacji telefonicznie pod nr tel +48 512139844.


2.        Dom Aukcyjny licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty maksymalnej, oznaczonej przez Uczestnika na formularzu zlecenia.


3.        Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie.


4.        Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny.


5.        Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji  lub email o którym mowa wyżej należy dostarczyć osobiście lub mailem na adres [email protected], nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem aukcji, Dom Aukcyjny może uwzględnić również nie wysłane na czas, ale z powodów organizacyjnych może nie być wstanie.


VIII.  LICYTACJA ONLINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)


1.        Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.


2.      Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się przez Uczestnika  na stronie internetowej  


https://onebid.pl/pl/auction/-/5029 - rejestracja odbywa się automatycznie, nie muszą Państwo czekać na potwierdzenie z naszej strony

oraz spełnienie przez niego następujących wymagań technicznych:


a)      posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,


b)      posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,


c)      posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego.


3.        Przed przestąpieniem do licytacji Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne aby licytacja przebiegła poprawnie.


4.        Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas potrzebny na wysłanie pakietu danych i otrzymanie informacji zwrotnej w ramach transmisji online może być uzależniony w szczególności od przepustowości wykorzystywanego przez Użytkownika łącza internetowego. Z tego względu Dom Aukcyjny może otrzymywać informacje o Podbiciu z pewnym opóźnieniem, a także Podbicia złożone przez innych uczestników licytacji mogą być widoczne dla Użytkownika dopiero po jakimś czasie. Tak samo przekaz wideo z przebiegu Aukcji nie może być podstawą do oceny aktualnego stanu licytacji.


5.        Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są odnotowywane jako działania tego Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.


6.        Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu Aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu lub inne problemy techniczne będące po stronie Użytkownika.


7.        Przystępując do licytacji Uczestnik poprzez klikniecie klawisza z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali.


8.        Po zakończeniu aukcji, Uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych zakupów na adres email podany przy rejestracji.


IX. CENA


1.    Obiekty wystawiane na aukcji mogą mieć cenę gwarantowaną, poniżej której nie mogą być sprzedane. Jej wysokość jest znana wyłącznie Domowi Aukcyjnemu i właścicielowi obiektu. W sytuacji, gdy nie zostanie ona osiągnięta, będzie możliwa sprzedaż warunkowa, wymagająca dodatkowej zgody właściciela obiektu udzielonej w terminie trzech dni od daty aukcji, jednakże wylicytowana cena stanowi wiążącą cenę nabywcy.


2.    Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją.


3.    Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywoławczej niższej lub wyższej niż umieszczona w katalogu.


4.    Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyników aukcji podobnych obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej.X. PRZEBIEG AUKCJI


1.        Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory wskazuje Nabywcę obiektu.


2.        Aukcjoner stosuje postąpienia minimalne ustalone wcześniej według poniższego zestawienia (cena wywoławcza - postąpienie):


do 1999 zł – 100 zł


od 2000 zł - 100 zł


od 3000 zł - 100 zł


od 4000 zł - 100 zł


od 5000 zł - 500 zł


od 10000 zł – 500 zł


od 20000 zł – 1000 zł


od 50000 zł - 2000 zł


3.        Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień, a także ogłaszać inne postąpienia według własnego uznania.


4.        Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.


5.        Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.


6.        Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać Obiekt lub ponownie zaproponować Obiekt do licytacji.


7.        Aukcjoner jest uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali jak i z Internetu czy telefonu. Decyzja Aukcjonera jest ostateczna.


8.        Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie udzielenia Przybicia przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego.


9.        Osoba, która zaoferowała najwyższą cenę staje się nabywcą.


10.     Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Gwarantowanej nie zostają sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która zaoferowała najwyższą cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania zgody właściciela w terminie do 3 dni.


XI. PŁATNOŚCI


1.        Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych. Naliczane są one również w przypadku sprzedaży poaukcyjnej.


2.        Opłata aukcyjna wynosi 20 % ceny nabycia.


3.        Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana, gdy kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień Aukcji lub - w przypadku odbycia aukcji w dniu przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut NBP - przy zastosowaniu ostatniego średniego kurs euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.


4.        Jeśli w chwili licytacji Obiekt znajduje się poza terenem UE, do ceny końcowej doliczony zostanie 7% podatek VAT.


5.        O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 7 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.


6.        Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny nabycia.


7.        Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, gotówką lub kartami płatniczymi w siedzibie Domu Aukcyjnego.


8.        Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w innych walutach.


9.        W przypadku gdy Nabywca w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej nie uiści całej Ceny nabycia Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:


-         przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub winnym miejscu na ryzyko i koszt Nabywcy;


-         odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;


-         odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia wadium;


-         naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej Ceny zakupu;


-         odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena nabycia, za którą Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej Aukcji;


-         wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania zaległości;


-         potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności, wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;


-         podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.


XII. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI


1.        Wydanie obiektu Nabywcy następuje niezwłocznie po zapłacie całej należności (ceny i innych opłat), chyba że w opisie pozycji obiektu zastrzeżono inaczej.


2.        Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres – szczegóły ustalane są indywidualnie.


3.        Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej.


4.        O ile nie ustalono inaczej, za wylicytowane obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 50 zł dziennie za jeden obiekt.


XIII. REKLAMACJE


1.        Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.


2.        Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.


3.        Reklamacja może zostać złożona w terminie 12  miesięcy od dnia zawarcia Umowy.


4.        Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.


5.        Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.


6.        Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres


zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.


XIV. PRAWA AUTORSKIE


Prawa autorskie do  wszystkich  zdjęć,  ilustracji  i  tekstów  związanych z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.XV. SPRZEDAŻ POAUKCYJNA


Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.


XVI. PRAWO ODSTĄPIENIA


1.        Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


2.        Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).


XVII. OGRANICZENIA PRAWNE


1.        Dom Aukcyjny informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stały wywóz zabytku za granicę wymaga jednorazowego pozwolenia (np. wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieła malarstwa, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł).  Licytujący powinien zapoznać się z tymi wymogami we własnym zakresie..


2.        Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.


3.        Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty,


XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.        Niniejszy Regulamin aukcji wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.


2.        Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.


3.        W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika oraz Usługodawcę.


4.        Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą, jest prawo polskie
Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up